Als u dit bericht niet kunt lezen, klikt u dan alstublieft hier hier. Voeg info@vvdso.nl toe aan uw contacten.
  v.v. D.S.O. | Startpagina  
v.v. D.S.O. | Startpagina
 
 

Nieuwsbrief v.v. D.S.O. huishoudelijk reglement

Beste %subscribe_name%

Zoals afgesproken tijdens de algemene ledenvergadering van 7 november jongstleden ontvangen alle leden van onze vereniging het huishoudelijk reglement, zie onderstaande.
Indien iemand het niet eens is met de voorgestelde wijzigingen, dan ontvangen wij graag uiterlijk zondag 23 november 2014 een reactie.

Er zijn een aantal wijzigingen in het huishoudelijk reglement verwerkt, dit zijn de cursieve teksten, ook is er een zin uitgehaald, deze is doorgestreept.

Dan nog een belangrijke datum, donderdag 18 december aanstaande houdt v.v. D.S.O. een worstenverkoop.
Alle leden worden deze dag verwacht voor een huis aan huis verkoopactie in Opende.
De worsten worden geleverd door Weidenaar Dokkum.

Huishoudelijk reglement volleybal vereniging v.v. D.S.O.

1. Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal 5 personen: de voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene bestuursleden. Een bestuurslid neemt deel aan het bestuur voor een periode van 4 jaar en per jaar zijn er niet meer dan 2 personen die kunnen aftreden. De bestuursvergadering vindt plaats bij toerbeurt bij één van de bestuursleden thuis.

2. Rol Bestuur

Het bestuur is in principe verantwoordelijk voor:

  • De verenigingskas
  • Zorgen voor trainer / ster voor alle teams
  • Regelen spelerskaarten / inschrijving bij NeVobo

Zij zullen van haar activiteiten jaarlijks verantwoording afleggen aan de leden van de volleybal vereniging middels een ledenvergadering. Het bestuur van de buurtvereniging draagt géén verantwoording voor eventuele ongevallen en / of ongeregeldheden die er gebeuren tijdens: trainingen, wedstrijden, acties of feestjes.

3. Ledenvergadering / Kascommissie

Eén keer per jaar is er een ledenvergadering. Vooraf is de kas gecontroleerd door de kascommissie. Een kascommissielid heeft een zittingsduur van 2 jaar ( per jaar komt er een nieuw iemand bij ) de kascommissie bestaat uit 2 personen die géén deel uit maken van het bestaande bestuur.

4. Opgave nieuwe leden

Ieder nieuw lid krijgt het welkom pakket van de secretaresse. Hierin zit o.a.: formulier voor automatische incasso, aanmeldingsformulier, het kledingformulier en het huishoudelijke reglement. Het aanmeldingsformulier en het formulier automatische incasso dienen na ontvangst zo spoedig mogelijk bij het secretariaat ingeleverd te worden. De eerste twee weken kan meegetraind worden zonder contributie te betalen.

(Volgens statuten: Het bestuur beslist over de toelating van het nieuwe lid)

5. Wijziging persoonlijke gegevens

Wijziging van adres, telefoonnummer of iets dergelijks moeten zo snel mogelijk aan het secretariaat van de vereniging worden doorgegeven.

6. Opzegging van het lidmaatschap.

Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan het hele jaar door. De peildatum is echter 1 juli. Wie zich na 1 juli afmeldt wordt geacht het hele jaar nog contributie te betalen. Opzeggen kan alleen door een schriftelijke kennisgeving aan de secretaresse.

7. Contributie regeling

De hoogte van de contributie wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering. De leden die trainen bij de teams die NeVobo competitie spelen betalen meer contributie dan de leden die meedoen aan de dorpencompetitie. In bijzondere gevallen kan het lidmaatschap worden omgezet naar een niet spelend en trainend lidmaatschap. De contributie voor deze leden bedraagt eenmalig € 10,00 per jaar. Deze leden hebben géén stemrecht op de algemene ledenvergadering. Vrijstelling van contributie bij zwangerschap, blessures of langdurige ziekte is niet mogelijk.

De leden zijn verplicht om het formulier ‘automatische incasso’ van de vereniging in te vullen. De penningmeester zorgt ervoor dat deze formulieren binnen één maand worden verwerkt. Waar een afwijkende betalingsregeling noodzakelijk is moet het lid contact opnemen met de penningmeester.

8. Spelerskaart

De spelerskaarten worden aan het begin van het seizoen door het secretariaat aangevraagd bij NeVobo. De kaart moet worden voorzien van een recente pasfoto. De kosten van de spelerskaart zijn niet in de contributie verwerkt (op dit moment nog met uitzondering van de jeugd). Bij uitzondering wordt voor incidentele invallers een kaart betaald door de vereniging (dit is ter beoordeling van het bestuur).

9. Boetes

De boetes die tijdens het seizoen voor de NeVobo teams binnenkomen, komen voor rekening van de spelers van de betreffende teams. Zij worden halfjaarlijks (in januari en mei) met de penningmeester verrekend. De betreffende teams ontvangen een overzicht van de te betalen boetes. In bijzondere omstandigheden (ter beoordeling van het bestuur) kan van deze regeling worden afgeweken.

10. Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering wordt in het najaar gehouden. Alle leden krijgen hiervoor minimaal 14 dagen van tevoren een schriftelijke uitnodiging. Om de opkomst zo groot mogelijk te laten zijn wordt de vergadering op een trainingsavond gehouden. Na afloop kan er, als de tijd het toelaat, worden getraind.

11 Toernooien

Als een team van onze vereniging meedoet aan een toernooi is het eventueel verschuldigde inschrijfgeld voor rekening van de vereniging. (rekening of kwitantie inleveren bij penningmeester)

12. Acties

Ter aanvulling van de verenigingskas en om de contributie zo laag mogelijk te houden is het meestal nodig jaarlijks een verkoopactie te houden. Van alle leden wordt verwacht dat zij aan de actie meewerken. De actiecommissie bestaat uit een aantal leden, de activiteitencommissie overlegt minimaal twee maal per seizoen met het bestuur. en minimaal 1 bestuurslid.

13. Verenigingsfeestjes

Jaarlijks wordt er een feestje georganiseerd. De actiecommissie houd zich aan de regels die het bestuur met hen heeft afgesproken. Door een bijdrage in de kosten van de feestgangers moet worden voorkomen dat de verenigingskas hiervoor wordt aangesproken.

14. Verenigings mixtoernooien

Op de laatste training voor de Kerst wordt er een mixtoernooi georganiseerd (oliebollentoernooi). Hiervoor wordt de oudere jeugd ook uitgenodigd. Ook op de laatste training van het seizoen (maandag of dinsdag) wordt er een mixtoernooi georganiseerd (halverwege mei). Voor de jeugd wordt iets anders georganiseerd.

15. Ballen en andere verenigingsmaterialen

De vereniging heeft een bestuurslid die als taak heeft te zorgen voor voldoende goede ballen in de bak. Ook heeft diegene het beheer over andere volleybalattributen en neemt waar nodig contact op met de gemeente indien een en ander niet in orde is. Elk NeVobo team is in bezit van een ballentas met vier ballen waarmee voor de wedstrijd kan worden ingespeeld. Eén bal moet geschikt zijn om te gebruiken als wedstrijdbal. De oude ballen kunnen onder de leden worden verloot / verkocht.

16. Sponsering

De sponsorcommissie heeft het op zich genomen de middenstand in Opende en evt. daar buiten te benaderen om de vereniging te sponsoren in de vorm van kleding, tassen, ballen, adverteren in het clubblad enz. In de vorm van een contract worden de materiele en financiële afspraken tussen vereniging en sponsor vastgelegd. De gesponsorde spullen blijven eigendom van de vereniging. De spelers hebben het dus in bruikleen. Het lid heeft een contract getekend waarin staat dat zij zelf verantwoordelijk is voor de kleding. Verlaat een speler de vereniging, dan moet de kleding, tassen weer ingeleverd worden. Ter bevordering van de duurzaamheid moet de kleding centraal gewassen worden. Verandering of aanpassing aan kleding is niet toegestaan. Bij overtreding kunnen kosten op het desbetreffende lid worden verhaald. Ook nieuwe leden moeten gebruik van deze kleding kunnen maken.

17. Indeling teams

De teamindeling wordt bepaald door de trainer, in overleg met de betrokken spelers. Indien nodig beslist het bestuur.

18. Afmelding bij afwezigheid training en wedstrijden

Als een speler niet aanwezig kan zijn bij een training of wedstrijd moet diegene dit een dag van tevoren melden aan de trainer. Deze heeft dan de mogelijkheid de training hierop aan te passen.

19. Scheidsrechters

Elk NeVobo competitie spelend team moet en scheidsrechter leveren. Waar nodig zullen ook andere leden wedstrijden moeten fluiten. Leden hebben de mogelijkheid door de Nevobo georganiseerde scheidsrechterscursussen te volgen. Wie waar en wanneer moet fluiten wordt gecoördineerd door het bestuur scheidsrechterszaken.

20. Attenties

Bij ziekte, ernstige blessure, huwelijk of geboorte enz kan het team en / of de vereniging besluiten de betrokkenen een passende attentie te geven. Daarnaast is het gebruikelijk dat de vereniging afscheid nemende bestuursleden, trainers, scheidrechters, sponsors enz van een attentie voorzien.

21. Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijke reglement hoort ieder lid in het bezit te hebben. Tijdens een ledenvergadering kunnen punten worden herzien. Het huishoudelijke reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of verenigingsstatuten.

22. Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit huishoudelijke reglement, de statuten of de wet niet voorzien beslist het bestuur.

 
Bekijk onze website voor meer informatie
 
  Wordt nu lid van v.v. D.S.O.  
Deze email werd verzonden naar %subscribe_email% - Als u zich wilt uitschrijven voor onze promotionele e-mails klik dan alstublieft hier.